Polityka prywatności

 

 

Klauzula informacyjna Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. dot. wszystkich uczestników Konkursu, opiekunów prawnych (rodziców) oraz opiekunów (nauczycieli)

 

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@daimler.com .

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

 • Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu EKO GWIAZDA, w tym komunikacji z uczestnikami, opiekunami prawnymi (rodzicami) uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, opiekunami (nauczycielami) uczestników, wyłonienia zwycięzców, publikacji informacji o zwycięzcach na stronie www, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji a także obrony ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku oraz głosu na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane w formularzu dane osobowe uczestników konkursu, nauczycieli, opiekunów prawnych uczestników konkursu : np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, datę urodzenia. Dodatkowo, o ile dotyczy (o ile znajdzie się w pracy konkursowej), będziemy przetwarzać wizerunek i/lub głos utrwalony na przesłanym filmie w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

Komu przekazywane są moje dane?

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi: „Kawałek Świata – Media” Krzysztof Ślusarz, ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków, za pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane również następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • spółkom z grupy Daimler,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili ustania uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes związany z przeprowadzeniem Konkursu EKO GWIAZDA oraz w zakresie informowania i reklamy ustaną wraz z zakończeniem Konkursu EKO GWIAZDA. Uzasadniony interes związany z zabezpieczeniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń trwa do czasu ich przedawnienia. Przedawnienie następuje po sześciu latach, z końcem ostatniego roku kalendarzowego.

 

Jakie mam prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

 

Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

 

Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

 

Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

 

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@daimler.com  .

 

Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Uczestnictwo w Konkursie EKO GWIAZDA jest dobrowolne, jednak wiąże się z podaniem danych osobowych. Nie podanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

 

Klauzula informacyjna Kawałek Świata Media dot. Laureatów Konkursu

 

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych Krzysztof Ślusarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kawałek Świata – Media” Krzysztof Ślusarz, z miejscem wykonywania działalności w Krakowie, ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 356510739, NIP 678-197-9073 („Administrator”).

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Z Administratorem skontaktować się można za pośrednictwem wiadomości mailowej kierowanej na adres e – mail: kontakt@ekogwizada.pl.

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane przetwarzane są w celu wydania nagród, a także obrony ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia elementów Konkursu i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane w formularzu dane osobowe: np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Dodatkowo, Administrator pozyskuje i przetwarza dane w zakresie adresu domowego.

 

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
 • doręczycielom (kurier, poczta),
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili ustania uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes związany z wydaniem nagród ustanie wraz z zakończeniem Konkursu EKO GWIAZDA oraz przekazaniem tych nagród. Uzasadniony interes związany z zabezpieczeniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń trwa do czasu ich przedawnienia. Przedawnienie następuje po sześciu latach, z końcem ostatniego roku kalendarzowego.

 

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO);
 • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@ekogwiazda.pl. Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Uczestnictwo w Konkursie EKO GWIAZDA jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymogiem stawianym wszystkim uczestniczkom Konkursu. Niepodanie tych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, a tym samym uzyskanie statusu Laureata.

 

Polityka prywatności