regulamin konkursu
Eko Gwiazda

I Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w proekologicznym konkursie „Eko Gwiazda 2020” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu jest Kawałek Świata Media z siedzibą w Krakowie (KRS 69632), ul. Ładna 4–6, 31–444 Kraków (dalej: „Organizator”).
3. Sponsorem nagród w konkursie jest Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (KRS0000138030) z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1.
4. Konkurs odbywa się w dniach 17.04.2020–29.05.2020 r.
5. Platformą kontaktu uczestników z organizatorem będzie adres mailowy: kontakt@ekogwiazda.pl, strona www konkursu: ekogwiazda.pl oraz konto w serwisie YouTube: KonkursEkoMercedes. Właścicielem powyższych domen i adresu e-mail jest Organizator.

 

II Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół średnich.
2. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu wideo – przemówienia (o długości od 30 do 60 sekund) zachęcającego do działań proekologicznych.
3. Uczestnicy podczas wykonywania filmu, powinni zachować wszelkie środki ostrożności wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i realizować nagranie bez wychodzenia z domów.
4. Film powinien zawierać informacje o:
a) codziennych czynnościach wpływających na środowisko,
b) wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi,
c) potrzebie wyrzucania zużytych, niebezpiecznych odpadów w miejscach do tego przeznaczonych (forma porady, jak i gdzie utylizować „eko–śmieci”),
d) jak prawidłowo zutylizowane baterie – odzyskany z nich materiał, może być ponownie wykorzystany.
4. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa oświadczają, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptują jego treść.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestników lub ich opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

III. Zgłoszenie filmów:

1. Zgłoszenia uczestników odbywają się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: ekogwiazda.pl. W przypadku gdy uczeń nie ukończył 16 lat, zgłaszającym jest rodzic.
2. Film może być przygotowywany przez jednego lub dwóch uczniów danej klasy, przy pomocy opiekuna-nauczyciela.
3. Czas trwania konkursu (17.04.2020–29.05.2020 r.) obejmuje następujące etapy:
a) Termin zgłaszania uczestników konkursu (uczniów i opiekunów – nauczycieli) za pomocą formularza elektronicznego upływa w dniu 07.05.2020 r.,
b) zgłaszanie prac konkursowych (przesłanie filmów video na wyżej wymieniony adres e-mail Organizatora) upływa w dniu 22.05.2020 r. Filmy zgłaszane po tej dacie nie wezmą udziału w konkursie.
4. Filmy zawierające:
a) treści wulgarne, rasistowskie i w jakikolwiek inny sposób uwłaczające kulturze słowa i powszechnie akceptowanym moralnym wartościom oraz
b) naruszające przepis powszechnie obowiązującego prawa, w tym zaś w szczególności przepisy dotyczące ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich, będą natychmiast dyskwalifikowane i nie będą przedłożone pod obrady Jury.
5. Filmy nie mogą naruszać praw osób trzecich w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

 

IV Zgłoszenie filmów- wymagania techniczne:

1. Film może być nakręcony: kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym lub tabletem.
2. Film należy przesłać na adres: kontakt@ekogwiazda.pl z wykorzystaniem serwisu www.Wetransfer.com. W przypadku problemów dopuszcza się wykorzystanie dowolnego serwisu internetowego służącego do wysyłania dużych plików.
3. Wielkość pliku nie może przekraczać 200 MB – plik powinien być zapisany w formacie: .mpeg4, .wmv, .mp4 lub .avi o rozdzielczości nie większej niż 720 pikseli.

 

V Zasady przyznawania nagród:

1. W trakcie obrad Jury w składzie: Ewa Łabno-Falęcka, Dorota Kucharska, Mirosława Rudzka oraz Andrzej Bargiel. Oceniana będzie kreatywność wykonania filmu, zaangażowanie w projekt, oryginalność oraz właściwe i pełne zaprezentowanie wymaganych treści.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
3. Ogłoszenie listy sześciu nominowanych filmów za pomocą poczty elektronicznej, strony ekogwiadza.pl i kanału na platformie YouTube: 27.05.2020 r.
4. Ogłoszenie zwycięzców trzech głównych nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony ekogwiazda.pl i kanału na platformie YouTube: 29.05.2020 r.
5. Nagrodami w konkursie „Eko Gwiazda” są:
a) I miejsce – Tablet multimedialny Apple iPad 10.2 dla uczestników i opiekuna
b) II miejsce – aparaty fotograficzne typu „Polaroid” Instax Wide + 20 wkładów dla uczestników i opiekuna.
c) III miejsce – opaska sportowa smartband Samsung Galaxy Fit e dla uczestników i opiekuna.
d) Dla finalistów – dyplomy oraz karty przedpłacone do sieci sklepów Empik o wartości 75 zł
6. Konkurs zakończony będzie opublikowaniem listy zwycięzców i ich filmów na stronie ekogwiazda.pl oraz na kanale YouTube: KonkursEkoMercedes.
7. Żadna z przewidzianych w konkursie nagród nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wyboru nagród.
8. W wypadku rezygnacji któregoś ze Zwycięzców z odbioru nagrody, jury zastrzega sobie prawo przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu, lub nieprzyznawania jej wcale.

 

VI Prawa autorskie:

1. Nadesłanie filmu-przemówienia na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do filmu na następujących polach eksploatacji (licencja):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zaś opublikowanie na portalu Facebook oraz w serwisie YouTube.
2. Okres udzielonej licencji to 5 (pięć) lat.
3. Udzielona licencja nie posiada ograniczeń terytorialnych.

 

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest agencja Kawałek Świata-Media, z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 4-6 (kod: 31-444). Z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem adresu kontakt@ekogwiazda.pl
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Podstawą przetwarzania jest zgoda, która jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana (co może jednak uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie). Dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym oraz zostaną trwale usunięte po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
3. W celach określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane następujące dane osobowe uczestników konkursu:
a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Adres e-mail;
d) Numer telefonu;
e) Wizerunek;

a dla osób małoletnich .

f) Dane opiekuna prawnego.
Osobom, których dane dotyczą, a przy osoba małoletnich także im opiekunom, przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin  jest jedynym dokumentem, który określa zasady konkursu.

 

regulamin konkursu <br />Eko Gwiazda