regulamin konkursu
Eko Gwiazda 2021

Kto organizuje Konkurs EKO GWIAZDA?

1. Organizatorem Konkursu EKO GWIAZDA (dalej „Konkurs”) jest Krzysztof Ślusarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kawałek Świata – Media” Krzysztof Ślusarz, z miejscem wykonywania działalności w Krakowie, ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 356510739, NIP 678-197-9073 (dalej „Organizator”).
2. Organizator działa na zlecenie MERCEDES-BENZ POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, o kapitale zakładowym w wysokości 57.931.000,00 zł, posiadającej numery NIP 5271398974, REGON 012264103, BDO 000021557 (dalej również „Sponsor”). MERCEDES-BENZ POLSKA jest także sponsorem nagród oraz jednym z samodzielnych administratorów danych osobowych pozyskiwanych w ramach Konkursu EKO GWIAZDA, zgodnie z formularzem zapisu przekazywanym uczestniczkom.

 

Czym jest Konkurs EKO GWIAZDA?

3.Celem Konkurs EKO GWIAZDA jest promowanie działań i postaw proekologicznych wśród uczniów szkół średnich. Konkurs EKO GWIAZDA polega na wykonaniu przez uczestników zadania konkursowego, którym jest nakręcenie filmu wideo, o długości nieprzekraczającej 2 (dwóch) minut, o tematyce proekologicznej dotyczącej:
a. wpływu i zagrożeń wynikających z niewłaściwej utylizacji zużytych baterii (np. z urządzeń elektronicznych) oraz akumulatorów (np. samochodowych lub z telefonów komórkowych), w tym baterii litowo-jonowych, stosowanych w samochodach elektrycznych i hybrydach;
b. wpływu substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi;
c. najbliższych dla uczestników Konkursu EKO GWIAZDA punktów utylizacji odpadów niebezpiecznych;
d. prawidłowej utylizacji baterii oraz ponownej możliwości wykorzystania materiałów odzyskiwanych;
e. codziennych czynności wpływających na środowisko.
4. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury w składzie 5 (pięciu) osób. W skład Jury wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Sponsora oraz Organizatora. Konkurs EKO GWIAZDA jest plebiscytem, w którym spośród nadesłanych filmów Jury wybiera 6 (sześć), dokonując ich oceny według następujących, równorzędnych kryteriów:
a. kreatywność wykonania;
b. zaangażowanie w wykonanie;
c. oryginalność oraz właściwe i pełne zaprezentowanie wymaganych treści.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie EKO GWIAZDA?

5. Konkurs kierowany jest wyłącznie do uczniów polskich szkół średnich, którzy działają w ramach projektu szkolnego. Uczniowie, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnej muszą dodatkowo uzyskać zgodę opiekuna prawnego.
6. Konkurs dedykowany jest wyłącznie dla zespołów ze szkół średnich, co oznacza, że zadanie konkursowe (film) musi być wykonane przez jednego lub dwóch uczniów tej samej klasy, pod kierownictwem tego samego opiekuna (nauczyciela).
7. Organizator dba o to, by przebieg Konkursu EKO GWIAZDA był przejrzysty, dlatego w Konkursie nie mogą brać udziału (a) pracownicy oraz współpracownicy Sponsora nagród, (b) członkowie Jury. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób.

 

Czy uczestnictwo jest odpłatne?

8. Nie, nie jest. Konkurs EKO GWIAZDA nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez uczestników żadnych opłat związanych z przystąpieniem do Konkursu.

 

Jak wziąć udział w Konkursie EKO GWIAZDA?

9. Uczestnictwo w Konkursie EKO GWIAZDA jest dobrowolne. By stać się uczestnikiem Konkursu, którego film zostanie przedłożony pod obrady Jury, przed przesłaniem filmu należy:
a. dla wszystkich uczestników i opiekunów (nauczycieli): dokonać rejestracji na stronie ekogwiazda.pl w ramach formularza elektronicznego. W związku z tym, że Konkurs EKO GWIAZDA dedykowany jest dla uczniów szkół średnich rejestracji dokonuje zarówno uczestnik, jak i opiekun (nauczyciel) dedykowany do sprawowania opieki nad zespołem uczniów biorących udział w Konkursie;
b. dla uczestników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych: konieczne jest potwierdzenie rejestracji przez opiekuna prawnego (rodzica) poprzez interakcję (kliknięcie) z linkiem przesłanym na adres email opiekuna podany przez uczestnika. Potwierdzenie to jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekuna prawnego na udział uczestnika w Konkursie na zasadach przewidzianych w regulaminie. Brak tego potwierdzenia stanowi zgłoszenie niepełne, o którym mowa w punkcie 11 poniżej.
10. Prawidłowe wypełnienie formularza uczestnictwa uwzględnia podanie:
a. dla formularza uczestnika posiadającego pełną zdolności do czynności prawnych: (a) nazwa zespołu, (b) nazwa szkoły, (c) klasa, (d) data urodzenia, (e) imię i nazwisko, (f) telefon, (g) adres email;
b. dla formularza uczestnika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych: dane, jak w lit (a) powyżej, a dodatkowo (i) imię i nazwisko opiekuna prawnego (rodzina) oraz (j) adres email opiekuna prawnego (rodzica);
c. dla formularza opiekuna (nauczyciela): (a) nazwa zespołu, (b) tytuł filmu, (c) imię i nazwisko, (d) nazwa szkoły, (e) telefon, (f) adres email.

Dodatkowo, niezbędne jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu EKO GWIAZDA oraz oświadczenie, że ów regulamin się akceptuje.

11. Wszystkie zgłoszenia niepełne, z błędami lub po terminach przewidzianych w regulaminie dla dokonywania rejestracji nie będą podlegać uwzględnieniu. Datą zgłoszenia przyjmowaną przez Organizatora jest data wprowadzenia prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji do sieci teleinformatycznej.
12. Po dokonaniu zgłoszenia należy wypełnić zadanie konkursowe, tj. przesłać film o tematyce proekologicznej, w terminie wynikającym z regulaminu.

 

Jaka jest rola opiekuna (nauczyciela) w Konkursie EKO GWIAZDA?

13. Rolą opiekuna (nauczyciela) w Konkursie EKO GWIAZDA jest opieka nad uczestnikami oraz dbanie o to, by praca konkursowa (film) odpowiadał wymaganiom przewidzianym w regulaminie. Dodatkowo, opiekun dokonując rejestracji gwarantuje, że będzie:
a. dbać o przestrzeganie ograniczeń epidemiologicznych w toku realizacji zadania konkursowego (kręcenia filmu) przez uczestników;
b. film nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych oraz praw autorskich;

c. o ile okaże się to konieczne, współpracować z Organizatorem w zakresie niezbędny dla uzyskania potwierdzenia prawidłowości zgłoszeń uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnej (np. kontakt z opiekunem prawnym (rodzicem) uczestnika) celem potwierdzenia prawidłowości adresu email, z którego doszło do potwierdzenia rejestracji.

 

Jakie wymagania musi spełniać film?

14. Poza elementami określonymi w punkcie 3 powyżej wystarczy, że film będzie nakręcony kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym lub tabletem. Dodatkowo, film musi:
a. być zapisany w jednym z następujących formatów: .mpeg4, .wmv, .mp4 lub .avi;
b. być w rozdzielczości 720 pikseli lub lepszej.

Wielkość pliku nie może przekraczać 200 MB.

15. Filmy zawierające:
a. treści wulgarne, rasistowskie i w jakikolwiek inny sposób uwłaczające kulturze słowa i powszechnie akceptowanym moralnym wartościom;
b. naruszające przepis powszechnie obowiązującego prawa, w tym zaś w szczególności przepisy dotyczące ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich;
nie będą przedłożone pod obrady Jury.

16. Filmy nie mogą naruszać praw osób trzecich w szczególności praw autorskich. W filmach nie mogą brać udziału, w charakterze aktorów, jak i w jakimkolwiek innym charakterze, osoby inne niż uczestnik. Na filmie może być utrwalony wyłącznie wizerunek uczestnika.

 

Jak należy przesłać film?

17. >Film należy przesłać na adres kontakt@ekogwiazda.pl, z wykorzystaniem dowolnego serwisu służącego do przesyłania danych za pomocą internetowej przestrzeni dyskowej (np. www.wetransfer.com).

 

Jak wygląda przebieg Konkursu EKO GWIAZDA?

18. Konkurs EKO GWIAZDA przeprowadzany jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Data Czynność Opis

 

 

Do 4 czerwca 2021 roku

 

Rejestracja elektroniczna

 

Do tego dnia możliwe jest zarejestrowanie się uczestników oraz opiekunów (nauczycieli) za pośrednictwem właściwego formularza dostępnego na stronie ekogwiazda.pl. Do tego dnia należy także potwierdzić rejestrację uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

 

Do 18 czerwca 2021 roku

 

Zgłaszanie prac

 

 

Do tego dnia możliwe jest przesłanie prac konkursowych (filmy). Prace zgłoszone po tym dniu nie zostaną przedłożone pod obrady Jury. Chwilą zgłoszenia jest chwila transferu wiadomości email na serwer Organizatora.

 

 

22-23 czerwca 2021 roku

 

Obrady Jury

 

 

W tym dniu zbierze się Jury. Pod jego obrady zostaną przedłożone wszystkie, prawidłowo zgłoszone prace konkursowe.

 

24 czerwca 2021 roku

 

Publikacja prac laureatów  oraz powiadomienie laureatów

 

W tym dniu, za pośrednictwem strony ekogwiadza.pl i kanału na platformie YouTube, dojdzie do publikacji prac laureatów. Tego dnia na adresy email podane w rejestracji zostaną także przesłane informacje do uczestników oraz ich opiekunów (nauczycieli), o uzyskaniu statusu laureata.

 

 

25 czerwca 2021 roku

 

Ogłoszenie zwycięskich prac oraz powiadomienie zwycięzców

 

 

W tym dniu, za pośrednictwem strony ekogwiadza.pl i kanału na platformie YouTube, dojdzie do publikacji wyników. Tego dnia na adresy email podane w rejestracji zostaną także przesłane informacje do uczestników oraz ich opiekunów (nauczycieli) o tym, które miejsce praca zajęła w Konkursie.

 

 

 

Co otrzymają laureaci?

19. Laureaci otrzymają następujące nagrody:
a. dla I miejsca – kamery GO PRO dla uczestników oraz bon o wartości 200 PLN do sieci Empik dla opiekuna (nauczyciela);
b. dla II miejsca – aparaty fotograficzne typu „Polaroid” Instax Wide (oraz 20 wkładów) dla uczestników oraz bon o wartości 200 PLN do sieci Empik dla opiekuna (nauczyciela);
c. dla III miejsca – słuchawki bezprzewodowe JBL dla uczestników oraz bon o wartości 200 PLN do sieci Empik dla opiekuna (nauczyciela);
d. dla pozostałych laureatów: dyplomy oraz karty przedpłacone do sieci sklepów Empik o wartości 75 PLN na uczestników.

20. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagród na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa zamiana nagród na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagród, zaś rezygnacja z części nagród jest równoznaczna z rezygnacją z całości. W przypadku rezygnacji z nagród Organizator zastrzega sobie prawo ich przekazania uczestnikowi kolejnemu w kolejności.

21. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie Organizatorowi adresu domowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nieprzekazanie tego adresu w sposób i terminie opisanych poniżej równoznaczne jest z rezygnacją z całości nagrody.

22. Organizator kontaktuje się z laureatami na adres e-mail wskazany toku rejestracji. Jeżeli:

a. w terminie 5 dni roboczych Organizator nie otrzyma wiadomości umożliwiającej wysyłkę nagrody; lub
b. Organizator otrzyma wiadomość z błędem doręczenia;

Organizator wysyła kolejną wiadomość mailową. Wiadomość ta zostanie wysłana najpóźniej 7 dnia od dnia wysyłki pierwszej wiadomości.

 

Czy można zgłaszać reklamacje związane z konkursem EKO GWIAZDA?

23. Każdy uczestnik, opiekun prawny (rodzic) oraz opiekun zespołu (nauczyciel) może zgłaszać reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Konkursu EKO GWIAZDA. Reklamacje należy zgłaszać na adres kontakt@ekogwiazda.pl, z dopiskiem w treści tytułu wiadomości „REKLAMACJA”. W reklamacji należy podać opis problemu oraz preferencyjny sposób rozpatrzenia. Dodatkowo, w każdej reklamacji należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Jeśli dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym będą niewystarczające do tego, żeby Organizator mógł rozpatrzyć reklamacje zgłosi on się o dostarczenie dalszych informacji. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 

Czy można zostać wykluczonym z Konkursu EKO GWIAZDA?

24. Tak, ale dotyczy to sytuacji wyjątkowych. Organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika z Konkursu EKO GWIAZDA, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie o nadużyciach lub działaniach sprzecznych z celem i zasadami Konkursu EKO GWIAZDA, w szczególności zaś w przypadku:

a. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż uczestnik nie spełnia wymagań formalnych (np. nie ma ukończonych 18 lat, zaś potwierdzenie pochodzi od osoby innej niż opiekun prawny (rodzic));
b. stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu;
c. gdy uczestnictwo danego uczestnika może naruszać zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje oraz, choćby pośrednio, wiążąc się z promowaniem wartości niepodzielanych przez Organizatora lub sponsora Konkursu EKO GWIAZDA;
d. gdy uczestnik lub opiekun prawny uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych (rodzic) zgłosi sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych, wycofa zgodę na wykorzystanie wizerunku (o ile dotyczy) lub w inny sposób wpłynie na niemożność korzystania z jej danych lub wizerunku dla celów przeprowadzenia Konkursu EKO GWIAZDA.

 

Czy w Konkursie EKO GWIAZDA zbierane są dane osobowe?

25. Administratorem danych osobowych (uczestników, ich opieńków prawnych (rodziców) oraz opiekunów (nauczycieli)) zbieranych w ramach Konkursu EKO GWIAZDA, z zastrzeżeniem postanowień pkt 26 poniżej, jest MERCEDES-BENZ POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, o kapitale zakładowym w wysokości 57.931.000,00 zł, posiadająca numery NIP 5271398974, REGON 012264103, BDO 000021557. Administrator powierza przetwarzanie danych uczestniczek Organizatorowi Konkursu EKO GWIAZDA w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

26. Administratorem danych osobowych laureatów (uczestników, ich opiekunów prawnych (rodziców) oraz opiekunów (nauczycieli)) Konkursu EKO GWIAZDA w zakresie związanym z wydaniem nagrody jest Pan Krzysztof Ślusarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kawałek Świata – Media” Krzysztof Ślusarz, z miejscem wykonywania działalności w Krakowie, ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 356510739, NIP 678-197-9073.

27. Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych przez każdego z wyżej wymienionych administratorów jest dołączony do regulaminu.
 

Czy poprzez uczestnictwo w Konkursie EKO GWIAZDA dochodzi do przekazania praw autorskich do filmów?

28. Tak, przesłanie filmu w sposób opisany w punkcie 17 powyżej jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora oraz MERCEDES-BENZ POLSKA (dla każdego z tych podmiotów z osobna) nieograniczonej czasowo, terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z filmu w zakresie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zaś opublikowania na stronie pl, platformie Facebook i na kanale na platformie YouTube. Dodatkowo, wykorzystanie filmu w zakresie przewidzianym powyżej może nastąpić bez podania autorstwa.

 

Czy w Konkursie EKO GWIAZDA wykorzystuje się wizerunek?

29. W Konkursie EKO GWIAZDA co do zasady nie dochodzi do wykorzystania wizerunku uczestników. Jeśli jednak realizacja zadania konkursowego (nakręcenie filmu) nastąpiło wraz z wykorzystaniem wizerunku uczestnika, akceptując Regulamin, uczestnik, a w przypadku uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, opiekun prawny uczestnika:
a. wyraża nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium, zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz MERCEDES-BENZ POLSKA (dla każdego z tych podmiotów z osobna) wizerunku oraz głosu uczestnika utrwalonych w ramach ww. filmu oraz na ich rozpowszechnianie i publikowanie (poprzez rozpowszechnianie i publikację filmu na stronie ekogwiadza.pl, platformie Facebook i na kanale na platformie YouTube);
b. upoważnia Organizatora oraz MERCEDES-BENZ POLSKA (każdego z tych podmiotów z osobna) do decydowania o formie i czasie emisji filmu zawierającego wizerunek oraz głos uczestnika;
c. wyraża zgodę na to, aby imię i nazwisko uczestnika zostało podane w powiązaniu z wizerunkiem oraz głosem uczestnika.

 

Gdzie mogę zapoznać się z regulaminem?

30. Regulamin Konkursu EKO GWIAZDA dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także dodatkowo na stronie ekogwiadza.pl.

 

Czy należy wiedzieć o czymś jeszcze?

31. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu EKO GWIAZDA, o czym poinformuje wszystkich uczestników oraz umożliwi wycofanie się z Konkursu.

 

 

Klauzula informacyjna Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. dot. wszystkich uczestników Konkursu, opiekunów prawnych (rodziców) oraz opiekunów (nauczycieli)

 

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@daimler.com .

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

 • Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu EKO GWIAZDA, w tym komunikacji z uczestnikami, opiekunami prawnymi (rodzicami) uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, opiekunami (nauczycielami) uczestników, wyłonienia zwycięzców, publikacji informacji o zwycięzcach na stronie www, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji a także obrony ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku oraz głosu na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane w formularzu dane osobowe uczestników konkursu, nauczycieli, opiekunów prawnych uczestników konkursu : np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, datę urodzenia. Dodatkowo, o ile dotyczy (o ile znajdzie się w pracy konkursowej), będziemy przetwarzać wizerunek i/lub głos utrwalony na przesłanym filmie w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

Komu przekazywane są moje dane?

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi: „Kawałek Świata – Media” Krzysztof Ślusarz, ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków, za pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane również następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • spółkom z grupy Daimler,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili ustania uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes związany z przeprowadzeniem Konkursu EKO GWIAZDA oraz w zakresie informowania i reklamy ustaną wraz z zakończeniem Konkursu EKO GWIAZDA. Uzasadniony interes związany z zabezpieczeniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń trwa do czasu ich przedawnienia. Przedawnienie następuje po sześciu latach, z końcem ostatniego roku kalendarzowego.

 

Jakie mam prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

 

Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

 

Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

 

Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

 

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@daimler.com .

 

Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Uczestnictwo w Konkursie EKO GWIAZDA jest dobrowolne, jednak wiąże się z podaniem danych osobowych. Nie podanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

 

Klauzula informacyjna Kawałek Świata Media dot. Laureatów Konkursu

 

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych Krzysztof Ślusarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kawałek Świata – Media” Krzysztof Ślusarz, z miejscem wykonywania działalności w Krakowie, ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 356510739, NIP 678-197-9073 („Administrator”).

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Z Administratorem skontaktować się można za pośrednictwem wiadomości mailowej kierowanej na adres e – mail: kontakt@ekogwizada.pl.

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane przetwarzane są w celu wydania nagród, a także obrony ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia elementów Konkursu i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane w formularzu dane osobowe: np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Dodatkowo, Administrator pozyskuje i przetwarza dane w zakresie adresu domowego.

 

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
 • doręczycielom (kurier, poczta),
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili ustania uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes związany z wydaniem nagród ustanie wraz z zakończeniem Konkursu EKO GWIAZDA oraz przekazaniem tych nagród. Uzasadniony interes związany z zabezpieczeniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń trwa do czasu ich przedawnienia. Przedawnienie następuje po sześciu latach, z końcem ostatniego roku kalendarzowego.

 

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO);
 • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@ekogwiazda.pl. Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Uczestnictwo w Konkursie EKO GWIAZDA jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymogiem stawianym wszystkim uczestniczkom Konkursu. Niepodanie tych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, a tym samym uzyskanie statusu Laureata.

 

regulamin konkursu <br />Eko Gwiazda 2021