regulamin konkursu
Eko Gwiazda

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w proekologicznym konkursie „Eko Gwiazda” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu jest Kawałek Świata Media z siedzibą w Krakowie (KRS 69632), ul. Ładna 4–6, 31–444 Kraków (dalej: „Organizator”).
3. Sponsorem nagród w konkursie jest Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (KRS0000138030) z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1
4. Konkurs odbywa się w dniach 12.12.2018–18.02.2019 r.
5. Platformą kontaktu uczestników z organizatorem będzie adres mailowy: kontakt@ekogwiazda.pl, strona www konkursu: www.ekogwiazda.pl oraz konto w serwisie YouTube: KonkursEkoMercedes. Właścicielem powyższych domen i adresu e-mail jest Organizator.

II. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu mechanicznym z całej Polski w tym objętych patronatem Mercedes-Benz Polska.
2. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu wideo (o długości od 1,5 do 2 minut) zachęcającego do działań proekologicznych.
3. Przemówienie powinno zawierać informacje o:
a) codziennych czynnościach wpływających na środowisko (przykłady),
b) wpływie i zagrożeniach wynikających z niewłaściwej utylizacji zużytych baterii (np. z urządzeń elektronicznych) oraz akumulatorów (np. samochodowych lub z telefonów komórkowych),
c) wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi,
d) potrzebie wyrzucania zużytych, niebezpiecznych odpadów w miejscach do tego przeznaczonych (forma porady, jak i gdzie utylizować „eko–śmieci”),
e) jak prawidłowo zutylizowane baterie – odzyskany z nich materiał, może być ponownie wykorzystany.
4. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa oświadczają, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptują jego treść.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestników lub ich opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Zgłoszenie filmów:

1. Uczestników do konkursu może zgłosić tylko nauczyciel – opiekun ze strony szkoły.
2. Film – przemówienie może być przygotowywane przez jednego lub dwóch uczniów danej klasy.
3. Czas trwania konkursu (12.12.2018–18.02.2019 r.) obejmuje następujące etapy:
a) nadsyłanie do Organizatora (na adres: kontakt@ekogwiazda.pl) deklaracji udziału w konkursie wybranych uczniów przez nauczyciela – opiekuna upływa w dniu 11.01.2019,
b) zgłaszanie prac konkursowych (przesłanie filmów video na wyżej wymieniony adres e-mail Organizatora) upływa w dniu 8.02.2019. Filmy zgłaszane po tej dacie nie wezmą udziału w konkursie.
4. Filmy zawierające:
a) treści wulgarne, rasistowskie i w jakikolwiek inny sposób uwłaczające kulturze słowa i powszechnie akceptowanym moralnym wartościom oraz
b) naruszające przepis powszechnie obowiązującego prawa, w tym zaś w szczególności przepisy dotyczące ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich, będą natychmiast dyskwalifikowane i nie będą przedłożone pod obrady Jury.
5. Filmy nie mogą naruszać praw osób trzecich w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

IV. Zgłoszenie filmów- wymagania techniczne:

1. Film może być nakręcony: kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym lub tabletem.
2. Film należy przesłać na adres: kontak@ekogwiazda.pl z wykorzystaniem serwisu Wetransfer.com
3. Wielkość pliku nie może przekraczać 500 MB – plik powinien być zapisany w formacie: .mpeg4, .wmv, .mp4 lub .avi o rozdzielczości nie większej niż 720 pikseli

V. Zasady przyznawania nagród:

1. W trakcie obrad Jury w składzie: Ewa Łabno-Falęcka, Mirosława Rudzka, Dorota Kucharska oceniana będzie kreatywność wykonania filmu – przemówienia, zaangażowanie w projekt, oryginalność oraz właściwe i pełne zaprezentowanie wymaganych treści.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
3. Ogłoszenie listy sześciu nominowanych filmów za pomocą poczty elektronicznej, strony www.ekogwiadza.pl i kanału na platformie YouTube: 13.02.2019 r.
4. Ogłoszenie zwycięzców trzech głównych nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony www.ekogwiazda.pl i kanału na platformie YouTube:
18.02.2019 r.
5. Nagrodami w konkursie „Eko Gwiazda” są:

a) I miejsce – 2 – dniowa wycieczka do Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie dla 2 osób oraz dla opiekuna (realizacja nagrody w okresie marzec-czerwiec 2019 r.)
b) II miejsce – tablety dla uczestników i opiekuna.
c) III miejsce – smartwatche dla uczestników i opiekuna.
d) Dla finalistów – bezprzewodowe słuchawki do telefonów

6. Konkurs zakończony będzie opublikowaniem listy zwycięzców i ich filmów na oficjalnym profilu Mercedes-Benz Polska na portalu Facebook, na stronie www.ekogwiazda.pl oraz na kanale YouTube: KonkursEkoMercedes.
7. Żadna z przewidzianych w konkursie nagród nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wyboru nagród.
8. W wypadku rezygnacji któregoś ze Zwycięzców z odbioru nagrody, jury zastrzega sobie prawo przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu, lub nieprzyznawania jej wcale.

VI. Prawa autorskie:

1. Nadesłanie filmu-przemówienia na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do filmu na następujących polach eksploatacji (licencja):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zaś opublikowanie na portalu Facebook oraz w serwisie YouTube.
2. Okres udzielonej licencji to 5 (pięć) lat.
3. Udzielona licencja nie posiada ograniczeń terytorialnych.

VII. Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
2.1. Administratorem danych osobowych jest agencja Kawałek Świata-Media, z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 4-6 (kod: 31-444). Z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem adresu kontakt@ekogwiazda.pl.
3.2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Podstawą przetwarzania jest zgoda, która jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana (co może jednak uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie). Dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym oraz zostaną trwale usunięte po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
4.3. W celach określonych w ust. 3 2 powyżej będą przetwarzane następujące dane osobowe uczestników konkursu:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Adres e-mail;
d. Numer telefonu;.
a dla osób małoletnich
e. Dane opiekuna prawnego.
d. Osobom, których dane dotyczą, a przy osoba małoletnich także im opiekunom, przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady konkursu.

regulamin konkursu <br />Eko Gwiazda